Ureditve v marijagraskem ovinku

V sklopu Nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje je bilo potrebno zagotoviti tudi protipoplavno varnost predvidenega podvoza pod železnico, ceste ob Savinji in poplavno ogroženih objektov v Marija Gradcu. V sklopu projekta so se načrtovale in izvedle protipoplavne ureditve, ki zajemajo cca 280 m VV zidu ob cesti oz. strugi Savinje, lokalno varovanje z VV nasipom na levem bregu Lahomnice ter ureditev odvoda meteornih in zalednih vod iz novo nastale »kasete«.

TIP PROJEKTA

IZP, DGD, načrt PZI, načrt PID, evakuacijski načrt gradbišča

Investitor

Občina Laško in Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Lokacija

Savinja v Marija Gradcu v Laškem

čas izvedbe

2017-2020

Dodatne informacije

Poleg običajnih visokovodnih ukrepov (AB zidovi) se je na pobudo lokalne skupnosti in Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedel v Sloveniji manj pogost ukrep in sicer vključitev daljšega odseka mobilnih protipoplavnih elementov. Izvedla se je 10 metrov dolga mobilna stena na prehodu ceste in še 166 metrov dolga mobilna stena med cesto in Savinjo. Stalni betonski del je večinoma nižji od enega metra in omogoča, kadar mobilni del ni nameščen, pogled preko zida in s tem v večji meri ohranja obstoječo veduto.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.