Hidrosvet

dejavnosti

Dejavnosti

Vodno gospodarske ureditve

Izdelujemo projektno dokumentacijo za umeščanje objektov za preprečevanje škodljivega delovanja voda (nasipi, zidovi, mobilne stene…) in urejanja vodotokov (prestavitve, ureditve brežin, nadomestni habitati…)

Dejavnosti

Hidrološko – hidravlične študije

Izdelujemo tako hidrološke kot hidravlične študije. Rezultati študij so določene pretočne količine vodotokov oziroma večjih območij in karte poplavne nevarnosti. Izdelujemo tudi hidrotehnične elaborate, primerjalne študije, študije vodnih bilanc in strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami.

Dejavnosti

VODOVODNI SISTEMI

Zdrava pitna voda je vedno večje bogastvo. Izvajamo projektiranje sistemov za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, razbremenilniki, rezervoarji, črpališča, vodohrani, zajetja…). Izdelujemo tudi hidravlične študije večjih sistemov in omrežij.

Dejavnosti

Kanalizacijski sistemi

Izdelujemo vse faze projektne dokumentacije na področju odvajanja odpadnih voda. To so hidravlične študije večjih sistemov, kanalizacijskih omrežij (meteorne, fekalne, zaledne vode,…), in tudi pripadajočih objektov (razbremenilniki, razbremenilnimi bazeni, zadrževalni bazeni, črpališča, čistilne naprave, oljni lovilci…).

Dejavnosti

Pregrade

Izdelujemo projektno dokumentacijo za pregrade v sklopu suhih zadrževalnikov

Dejavnosti

Komunalno opremljanje zemljišč

Izdelujemo projektno dokumentacijo za komunalno opremo zemljišč ( vodovodna infrastruktura, kanalizacija, tk vodi, električna infrastruktura, plinovod, ceste).

Dejavnosti

Sanacija deponij in degradiranih zemljišč

Izdelujemo projektno dokumentacijo za sanacije deponij oziroma degradiranih zemljišč.

Dejavnosti

Izdelava recenzijskih in revizijskih poročil

Izdelujemo recenzijska in revizijska poročila izdelane projektne in tehnične dokumentacije.

Dejavnosti

Izvedba nadzorov

Izvajamo projektantske in izvajalske nadzore v postopku gradnje objektov.

Dejavnosti

Svetovanje

Svetujemo investitorjem, naročnikom in izvajalcem v postopku izdelave investicijske projektne in tehnične dokumentacije.

gradimo odnose

skrbno
izbrani partnerji

Vrsto let že sodelujemo s številnimi občinami, podjetji in državnimi institucijami.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.