SZ Sušnica

Načrtovan in izveden je bil suhi zadrževalnik Sušnica na Sušnici. Zadrževalnik ima pomembno vlogo pri zadrževanju visokih voda in s tem sorazmerno velik vpliv na pretočne količine, Sušnice in Koprivnice. Zadrževalnik je predviden v sklopu celotnega sistema zadrževanja visokih voda v Spodnji Savinjski dolini.

TIP PROJEKTA

IZP, PGD, PZI, PID

Investitor

RS, MOP

Lokacija

Lopata, MOC

čas izvedbe

2013-2015

Dodatne informacije

Za izdelavo projekta je bila izdelana hidrološka analiza suhega zadrževalnika, ki je bila izdelana glede na geodetske podloge in geološko-geomehanske podlage v obsegu kot jih je bilo na terenu možno izvesti. Vsi VG ukrepi na obravnavanem odseku so bili dimenzionirani na izračun gladine pri nastopu visokih voda s povratno dobo Q 100 let. Pri določitvi kote krone nasipa je upoštevanega še 0,50 m varnostnega nadvišanja voda s povratno dobo Q 5000.

Po izgradnji zadrževalnika – SZ Sušnica se ob pojavu visokih vod viške vod zadržuje za pregrado, naprej se spušča le kontrolirane pretoke. Maksimalne kontrolirane pretoke je struga Sušnica sposobna prevajati, do preplavljanja bregov ne prihaja več.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.