Ureditve Savinje pod Laškim-II etapa

Predmet projekta je ureditev Savinje z ostalimi protipoplavnimi ureditvami v dolžini cca 774 m, ki segajo od že izvedenih del v marijagraškem ovinku dolvodno. Projektne rešitve za predvideno stanje vključujejo potrebne ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti objektov na levem bregu Savinje dolvodno od marijagraškega ovinka, ob upoštevanju že izvedenih ureditev za povečanje poplavne varnosti in predvidenih ureditev v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS št. 105/2002) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Ur. list RS št. 28/2015).

TIP PROJEKTA

IZP, DGD, PZI, hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Občina Laško in Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Lokacija

Savinja pod Marija Gradcem v Laškem

čas izvedbe

2020–2022

Dodatne informacije

Zaradi ureditev, ki zajemajo samo del celotnih načrtovanih ureditev po lokacijskem načrtu, je predviden tudi prečni objekt dolvodno od stanovanjskih objektov in odvod hudourniškega potoka od železnice do Savinje ter odvod zalednih in meteornih voda iz novo nastale »kasete«. Projekt zajema ureditev in širitev struge Savinje na levem bregu z bermo in dostopno rampo, izgradnja dveh visokovodnih nasipov z umestitvijo pešpoti, ureditev struge Radoblje I, prestavitev ceste z izvedbo cestne rampe, ureditev zalednih in meteornih vod v novo nastali »kaseti« ter potrebne prestavitve obstoječih komunalnih vodov. Za določitev ustreznih protipoplavnih ureditev je bila izdelana tudi hidrološko-hidravlična študija v okviru katere so se določila gladinska stanja pri pretokih Q10, Q100 in Q500 ter se izdelale poplavne karte za sedanje in predvideno stanje.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.