SZ Ljubečna

Načrtovan in izveden je bil suhi zadrževalnik Ljubečna na Vzhodni Ložnici. Zadrževalnik ima pomembno vlogo pri zadrževanju visokih voda in s tem sorazmerno velik vpliv na pretočne količine Vzhodne Ložnice. Zadrževalnik je bil predviden v sklopu celotnega sistema zadrževanja visokih voda v Spodnji Savinjski dolini.

TIP PROJEKTA

IZP, PGD, PZI, PID

Investitor

RS, MOP

Lokacija

Ljubečna

čas izvedbe

2012-2016

Dodatne informacije

Za izdelavo projekta je bila izdelana hidrološka analiza suhega zadrževalnika, ki je bila izdelana glede na geodetske podloge in geološko-geomehanske podlage v obsegu kot jih je bilo na terenu možno izvesti. Vsi VG ukrepi na obravnavanem odseku so bili dimenzionirani na izračun gladine pri nastopu visokih voda s povratno dobo Q 100 let. Pri določitvi kote krone nasipa je upoštevanega še 0,50 m varnostnega nadvišanja voda s povratno dobo Q 5000.

Z izgradnjo zemeljske pregrade in kontroliranega izpusta preko Vzhodne Ložnice, se ob nastopu visokih vod za pregrado občasno ustvari zaplavljen prostor, s čimer se dosega znižanje visokovodnega vala dolvodno od pregrade in s tem povečuje poplavno varnost dolvodno ležečih naselij (Začret, Trnovlje, Celje…).

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.