Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo

V sklopu projekta “Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja” je bilo potrebno izdelati karte poplavne nevarnosti (KPN), karte razredov poplavne nevarnosti (KRPN), karte erozijske nevarnosti (KEN), katre razredov erozijske nevarnosti (KREN) in karte produktov in hitrosti.

TIP PROJEKTA

Hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Lokacija

Doline Padeža in Suhorice, Barka in Rodik

čas izvedbe

2021–2022

Dodatne informacije

V predmetni študiji območje obdelave obsega 2 km doline Reke ob izlivu Padeža 1 km gor in 1 km dolvodno, 2 km doline Padeža od izliva v Reko ter 4 km akumulacije na Suhorici in traso povezovalnega vodovoda od lokacije pregrade do vodohrana v Rodiku. Hidrološka analiza je izdelala za karakteristične hidrološke prereze na vtokih vodotokov na obravnavano območje. V ta namen je bil izdelan hidrološki model s katerim so bili modelirani hidrogrami s povratnimi dobami 10, 100 in 500 let, ki so se nato uporabili v hidravlični analizi. V hidrološki analizi se uporabijo javno dostopni podatki o padavinah iz bližnjih padavinskih postaj, z GIS orodji pa se analizira raba tal, pokrovnost, padec terena itd. Na podlagi vseh zbranih podatkov in analiz se z matematičnimi orodji določi merodajne pretoke posameznih vodotokov v referenčnih točkah. V okviru hidravlične analize so se izdelali 2d hidravlični modeli za omenjena območja obdelave, na podlagi rezultatov hidravličnih izračunov pa so bile nato izdelane poplavne in erozijske karte.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.