Istra – Idejna rešitev

Elaborat obravnava celotno porečje reke Reke med vodomerno postajo Trnovo in Cerkvenikov mlin, s podrobnejšim obravnavanjem dolin Padeža in Suhorice. Na Suhorici je predvidena velika pregrada za zagotavljanje pitne vode slovenski Istri in kraškega zaledja. Dokumentacija obravnava novelacijo vodne bilance projektne naloge “Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo Slovenske Istre in kraškega zaledja”.

TIP PROJEKTA

Idejna rešitev (IDR)

Investitor

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Lokacija

Doline Padeža in Suhorice

čas izvedbe

2020–2022

Dodatne informacije

Dokumentacija vsebuje analizo zmogljivosti vodnih virov z ugotovitvami o verodostojnostjo obstoječih podatkov, novelacijo hidroloških karakteristik, preverbo merskih profilov, projekcije podnebnih razmer za obdobje 50 let. V dokumentaciji so prikazane in analizirane dosedanje hidravlično-hidrološke meritve z opredelitvijo karakterističnega obdobja za kasnejše obdelave. Izdelana je vodna bilanca za karakteristično hidrološko obdobje in predlagano dinamiko porabe. V sklopu dokumentacije smo izdelali hidrološke modele za oceno visokovodnih dogodkov in dolgoročne modele za ocenjevanje morebitnih težav v primeru dolgotrajne suše. Na podlagi podatkov smo določili kritična sušna leta in najdaljša sušna obdobja v zgodovini. Dolgoročne modele smo lahko umerjali tudi na podatke izvedenih meritev pretokov v letu 2021 na Suhorici in Padežu. Izvedli smo tudi simulacije nihanja gladine v zadrževalniku za izbrane scenarije. Ugotovili smo, da se pregrada tudi za primer izrazito sušnega leta ne izprazni. Izprazni pa se lahko, v kolikor pride do več zaporednih sušnih let, ob predpostavki, da se neprestano črpa maksimalne predvidene količine vod

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.