DKP Sentjur-Rogatec

V okviru projekta državne kolesarske povezave R28, ki poteka območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec, so se izdelali hidrološko-hidravlične študije in hidrotehnični elaborati. Predmetni projekt zajema cca 40 km kolesarske povezave, ki se na številnih lokacijah približa vodotokom ali pa jih križa. Obravnavanih je bilo  88 križanj in izdelanih oz. uporabljenih 10 večjih 2d hidravličnih modelov.

TIP PROJEKTA

hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Lokacija

Občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec

čas izvedbe

2020-2022

Dodatne informacije

V prvem koraku se je izdelala hidrološka analiza za vse vodotoke, za katere niso bile znane vodne količine iz predhodnih dokumentacij oz. so bile te zastarele. Hidrološki del zajema analizo hidro-geografskih in padavinskih podatkov ter podatkov vodomernih postaj. Izdelan je bil hidrološki model, s pomočjo katerega so bili določeni računski poplavni valovi, ki so se v nadaljevanju uporabili pri hidravličnih izračunih. Pri hidrološki analizi so se za razporeditve padavin v posamezne padavinske dogodke upoštevane Huffove krivulje, padavinske izgube so bile določene po metodi SCS, transformacija padavin v odtok po metodi SCS, izračun transformacije vzdolž vodotoka pa je bil določen s hidrološko–hidravlično metodo Muskingum–Cunge.

V naslednjem koraku se je izdelalo 10 večjih 2d hidravličnih modelov. Za vsak vodotok so bili narejeni najmanj trije izračuni (Q10, Q100, Q500), v nekaterih primerih pa so bili potrebni dodatni izračuni za upoštevanje korelacije poplavnih valov na sotočjih. Na podlagi rezultatov hidravličnih izračunov so se izdelale poplavne karte. V okviru hidrotehničnega elaborata so se definirala vsa križanja z vodotoki. Analizirale so se pretočne odprtine obstoječih in novih premostitvenih konstrukcij in prepustov, vključno z določitvijo potrebnih dimenzij pretočnih odprtin.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.