DKP Celje-Sentjur

V okviru projekta državne kolesarske povezave G15, ki poteka na območju občin Celje, Štore in Šentjur, se je izdelala hidrološko-hidravlična študija in hidrotehnični elaborat. Predmetni projekt zajema cca 12 km kolesarske povezave, ki ves čas poteka vzdolž Voglajne vse od Celja do Šentjurja.

TIP PROJEKTA

Hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Lokacija

Ob Voglajni skozi občine Celje, Štore in Šentjur

čas izvedbe

2020

Dodatne informacije

Trasa na enem mestu prečka Hudinjo (tik nad sotočjem z Voglajno) in na treh mestih Voglajno, mestoma pa se nekoliko odmakne od struge. Obravnavanih je bilo skupno 29 križanj z vodotoki, izdelanih oz. uporabljenih pa 5 manjših 2d hidravličnih modelov (pritoki Voglajne) in en večji (Voglajna).

V prvem koraku se je izdelala hidrološka analiza za vse vodotoke, za katere niso bile znane vodne količine iz predhodnih dokumentacij oz. so bile te zastarele. Hidrološki del zajema analizo hidro-geografskih in padavinskih podatkov ter podatkov vodomernih postaj. Izdelan je bil hidrološki model, s pomočjo katerega so bili določeni računski poplavni valovi, ki so se v nadaljevanju uporabili pri hidravličnih izračunih. Pri hidrološki analizi so se za razporeditve padavin v posamezne padavinske dogodke upoštevane Huffove krivulje, padavinske izgube so bile določene po metodi SCS, transformacija padavin v odtok po metodi SCS, izračun transformacije vzdolž vodotoka pa je bil določen s hidrološko–hidravlično metodo Muskingum–Cunge.

V naslednjem koraku se je izvedla hidravlična analiza, pri čemer so bili za vsak vodotok oz. model narejeni najmanj trije izračuni (Q10, Q100, Q500), v nekaterih primerih pa so bili potrebni dodatni izračuni za upoštevanje korelacije poplavnih valov na sotočjih. Na podlagi rezultatov hidravličnih izračunov so se izdelale poplavne karte. V okviru hidrotehničnega elaborata so se definirala vsa križanja z vodotoki. Analizirale so se pretočne odprtine obstoječih in novih premostitvenih konstrukcij in prepustov, vključno z določitvijo potrebnih dimenzij pretočnih odprtin.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.