Vodovod Zarobar

Naselja Suša, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Hlavče Njive in del Srednje vasi-Poljane se s pitno vodo oskrbujejo iz vodovodnega sistema, ki se napaja iz treh višjeležečih zajetij Zarobar. Zaradi kvalitete in izdatnosti vodnega vira je potrebno zajetje Zarobar v celoti vključiti v vodooskrbo. Na ta način bo zagotovljena nemotena dobava vode zgoraj omenjenim naseljem, obenem se bodo vsi viški zajete vode (preko VH Petelinov grič in VH Gorenja vas) porabili za vodooskrbo širšega gorenjevaškega vodovodnega sistema.

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – vodovod

Investitor

Občina Gorenja vas – Poljane

Lokacija

Zajetje Zarobar – Suša – Gorenje Brdo – Hlavče Njive – Dolenje Brdo

čas izvedbe

Projektiranje: 2019-2021, izvedba v teku

Dodatne informacije

S popolno izkoriščenostjo vseh treh virov Zarobar, kateri bodo gravitacijsko napajali VH Gorenja vas, se bo posledično zmanjšala potreba po črpanju vode v gorenjevaški vodovodni sistem in s tem povezanimi stroški električne energije. Zaradi dotrajanosti ter pod-dimenzioniranosti transportnega cevovoda bo potrebno zamenjati celoten primarni cevovod na odseku Zarobar – VH Petelinov grič – VH Gorenja vas, obenem se predvidi obnova dela sekundarnega omrežja prej omenjenih naselij. V ta namen je bilo potrebno sprojektirati:

• nov primarni odsek vodovoda iz nodularne litine, premera DN150 (delovni tlak 33 bar, preizkusni tlak 40 bar), v skupni dolžini 2.875 m,
• nove primarne in sekundarne odseke vodovodov iz PE cevi, premera d50 – d110 (delovni tlak 4-25 bar, preizkusni tlak 9-29 bar), v skupni dolžini 9.056 m,
• rušitev obstoječe ter izgradnja nove armaturne celice VH Petelinov grič, zunanja in notranja sanacija vodne celice, vgraditev nove opreme za pripravo pitne vode (filtracija,
UV dezinfekcija ter kloriranje surove vode),
• zunanja in notranja sanacija obstoječih vodohranov VH Suša, VH Gorenje Brdo, VH Hlavče Njive in VH Dolenje Brdo (volumen vodohranov 30-50 m3),
• rušitev obstoječih razbremenilnikov ter izgradnja novih AB jaškov z vgradnjo hidravličnih ventilov za redukcijo tlakov (skupno 5 kom).

Z izgradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov s pripadajočimi objekti na omrežju, se zagotovi nemotena dobava kvalitetne pitne vode do končnih porabnikov ter odvzem in gravitacijski transport viškov vode iz VH Petelinov grič do VH Gorenja vas.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.